Bevezetés

A https://boraborabar.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a LANZS 2013 Kft (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A LANZS 2013 Kft ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, valamint honlapjának látogatóit az általa a honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Értelmező fogalmak

 1. Érintett/Felhasználó:
  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat:
  Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Hozzájárulás:
  Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. Tiltakozás:
  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő:
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. Adatkezelés:
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. Adattovábbítás:
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Nyilvánosságra hozatal:
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. Adattörlés:
  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. Adatmegjelölés:
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. Adatzárolás:
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. Adatmegsemmisítés:
  Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. Adatfeldolgozás:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 14. Adatfeldolgozó:
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 15. Adatfelelős:
  Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 16. Adatközlő:
  Az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 17. Adatállomány:
  Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 18. Harmadik személy:
  Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelő

Cégnév: LANZS 2013 Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros Vasmű út 23. 4. em. 2. 
Adószám: 24241500-2-07 

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a honlap szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók és a LANZS 2013 Kft közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvélemény-kutatást szolgálja.

A Cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a honlap szolgáltatásait a LANZS 2013 Kft tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Adatkezelő a Cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a honlap használatát.

A honlap adatkezelése

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző Google Analytics programkód fut. A szoftver személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

 • Adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
 • Adattárolás módja: elektronikus
 • Adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintett hozzájárulása.
 • Kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink

 1. Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 2. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 3. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
 4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
 5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
 6. Az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés helye

A LANZS 2013 Kft a következő típusú adatokhoz fér hozzá:

 • Honlap-látogatási statisztikák (Google Analytics szolgáltatás)
 • A honlapon a Kapcsolatfelvételi online űrlapot kitöltők neve, email címe és telefonszáma elküldve az Adatkezelő email címére
 • A honlapon a Asztalfoglalási online űrlapot kitöltők neve, email címe és telefonszáma az adatbázisban

Cookie-k azaz úgynevezett “Sütik” kezelése

A LANZS 2013 Kft kezeli a Honlapjának felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). 

Az adatkezelés célja a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). A LANZS 2013 Kft a Honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat információbiztonsági célra 1 évig, statisztikai célra egy évig kezeli.

A LANZS 2013 Kft Honlapján Cookie-kat – az érintett számítógépére települő információcsomagokat – használ a Honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A Cookie-k telepítését az érintett – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat során települt Cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja. A Cookie-k alkalmazásának célja a Honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. 

A Cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a Honlap további fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel. A Honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú Cookie az adott munkafolyamat – a böngészés – végén törlődik, a funkcionális célú Cookie negyed évig, a statisztikai célú Cookie 1 évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem távolítja el korábban.

Google Analytics

A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő.

A Google Analytics által kezelt Cookie-k a honlapra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A Cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. 

A Google ezeket az információkat a LANZS 2013 Kft érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a honlap látogatottságát és a honlapon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. 

Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni:
https://www.google.com/analytics

Továbbá a Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
 https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Adatkezelők köre

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye. A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

ELSŐDLEGES ADATKEZELŐ:

Cégnév: LANZS 2013 Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros Vasmű út 23. 4. em. 2. 
Adószám: 24241500-2-07
Telefon: +36-30-499-7969 
Email: info@boraborabar.hu

WEBLAP KARBANTARTÓ:

Szolgáltató: Petrás Róbert e.v.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Tavasz utca 24.
Mobil: +36-30-850-9540
Weboldal: www.moobil.hu
Email: hello@moobil.hu

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infó tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Biztonságos Webhely

A LANZS 2013 Kft által a Honlap böngészése során biztosított “Biztonságos Webhely Tanúsítvány” egy olyan internet-kommunikációs megoldás, amely gondoskodik a szóban forgó webhelyen tárolt információk kellően bizalmas kezeléséről az online látogató számítógépe és a weboldal között. A látogatók a Honlap megtekintésekor biztonságos és privát felhasználói élményt várnak el annak üzemeltetőjétől. A HTTPS (amelyben az S betű a Secure – Biztonságos jelzőt jelöli) online technológia használatával képesek vagyunk nemcsak a weboldalon tárolt adatokat, hanem a látogatóink személyiségi jogait is megvédeni külső rosszindulatú személyek vagy automata támadások ellen.

A “Biztonságos Webhely Tanúsítvány” által nyújtotta védelem három kulcsfontosságú területet foglal magában:

1. TITKOSÍTÁS

Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Ez annyit tesz, hogy webhelyek böngészésekor senki sem „hallgathatja le” a felhasználó kommunikációját, nem követheti őt több oldalon keresztül, illetve nem lophatja el az adatait.

2. ADATOK KEZELÉSE

A webhely által kezelt és megjelenített információs adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni adatátvitel közben – történjen ez akár szándékosan, akár másként – anélkül, hogy a rendszer ezt érzékelné. 

3. HITELESÍTÉS

A hitelesítés biztosítja, hogy az online látogatók a megfelelő webhellyel kommunikálnak és nem egy online bűnözők által elénk tárt ál-webhellyel. Védelmet nyújt a közbeékelődéses rosszindulatú támadásokkal szemben, és növeli a látogatók bizalmát a weboldal tulajdonosa irányába, amely akár üzleti előnyöket is vonhat maga után.

Az érintettek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 5. Felhasználó kérelmére a LANZS 2013 Kft tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Adatkezelő, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
 7. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.
 1. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 2. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 3. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyéb információk

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ kérdésére, kérjük, keresse az Adatkezelőt.

A LANZS 2013 Kft fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.

1. Üzemeltető Adatai

Az üzemeltető neve: LANZS 2013 Kft
Az üzemeltető székhelye: 2400 Dunaújváros Vasmű út 23. 4. em. 2. 
Az üzemeltető adószáma: 24241500-2-07

2. Üzemeltető Elérhetősége

Ügyfélszolgálat: minden hétköznap 09:00-16:00 óráig
Telefonszám: +36-30-499-7969
E-mail: info@boraborabar.hu

3. Weboldal Tárhelyszolgáltatója

Cégnév: DotRoll Kft. 
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
Telefonszám: +36-1-432-3232
Telefax: +36-1-432-3231
Email: support@dotroll.com
Weboldal: https://dotroll.com/hu

Dunaújváros, 2018. május 25.